FÖR FÖRETAG

Varför då?

Scenzen hjälper kropp och sinne att samspela och uttrycka en helhet – och DÄRMED BLIR DET MYCKET LÄTTARE ATT KOMMUNICERA OCH ATT FÖRSTÅS AV OMGIVNINGEN. 

Hur då?

Scenzen är unika övningar som går via kroppen och kroppsspråket för att lösa upp gamla mönster. Du får större tydlighet i din och dina medarbetares kommunikation. Kroppar ljuger inte, men munnar gör… inte så konstigt om vi blir missförstådda om vi inte förstår oss själva!
Det påverkar naturligtvis även hur ett företag kommunicerar med sina kunder.

Lite hjärnforskning: vår förståelse av oss själva utvecklas i den pre-frontala loben av neo-cortex och är den del av hjärnan som utvecklas sist. Många studier visar på hur effektivt Mindfulness är, och det man då gör är att träna dessa delar av hjärnan aktivt. Det är inte konstigare än vilken annan sorts träning som helst. Dock: det som lämnats lite vid sidan av i Mindfulness-träning är den direkta kroppsliga upplevelsen av oss själva. Får hela organismen vara med behövs ingen direkt teknik; Scenzens övningar hjälper hjärnan utvecklas genom det kroppen upplever här-och-nu. Det är kraftfullt, det medvetandegör ens reaktioner och relationer, det förändrar din känsla av vad som begränsar dig, det är lättsamt och roligt. Dessutom styr du helt själv hur långt du vill gå i övningarna. 

Som små får vi sällan uttrycka vrede, sorg, besvikelse eller skratta högt, springa runt, leka stojigt. För att passa in lär vi oss att blockera känsloflöden. Vi skapar ett ”jag” som ska bli mer accepterat. Det kan innebära att man omedvetet sväljer, håller andan, spänner undersidan av fötterna, rumpan, benen… alla har sin strategi. Känslan av hur vår kropp (”jag”) bör kännas för att vara trygg blir så pass sammanflätad med vår känsla av identitet att det kan verka omöjligt att föreställa sig något annat. Spänningarna blir en del av oss, de går inte att känna för de har varit där så länge. Det påverkar vår kommunikation och följer med oss varje steg vi tar – på jobbet, i relationer, som föräldrar… Ibland gör det oss faktiskt sjuka. Du har allt att vinna på att bli mera nyfiken på ditt förhållningssätt, och Scenzen är en lätt och rolig väg dit. Dessutom är det omöjligt att göra fel!

Så på vilket sätt kan Scenzen vara bra för mig och mitt företag?

Scenzen finns för dig när du vill utvecklas, finna ny entusiasm, ny input. Scenzen finns om ditt arbete, ditt liv och du själv inte är i samklang, när det känns konfliktfyllt, stressat eller krisar till sig, eller när sjukskrivningarna ökar.  Scenzen kan länka ihop de olika delarna av dig, ditt företag eller ditt team. Som att stämma instrumenten i en orkester, ungefär, så alla spelar samma melodi. Det är väldigt, väldigt kul!

Klicka vidare så kan du läsa mer om det jag erbjuder för ditt företag!

Read this in english
Why SCENZEN?

 

Scenzen helps body and mind to merge and express one clear message.Brain science shows how the personality is shaped through patterns in how we use the neo-cortex, the outer layer of the brain. This is shaped from our childhood experiences and mostly unconscious, and not so ”grown-up”… When we use the body and the here-and-now experience we can actually ”re-think ourselves” and create more nourishing ways of behavior. With clear communication comes well-being! Scenzen´s approach will help you and your co-workers to a healthier team-work, and you will enjoy the process.

 

HOW?

 

Scenzen provides unique exercises working through the body and your body-language so that old patterns can dissolve. You find a greater clarity in communication. Bodies don´t lie, but speech does… no wonder why we easily get misunderstood when we don´t know what we are communicating!
As children we seldom get the opportunity to express anger, sorrow, disappointment or laugh out loud, run about, be wild. In order to fit in we learn how to block our emotional flow and cut off. Some learn to unconsciously swallow, to keep the breath shallow, tense the underside of the feet, the ass, the legs… we all have our own strategy. The feeling of how the body is supposed to be in order to be safe gets so intertwined with the feeling of identity that it is difficult to imagine some other way. The tensions become a part us, impossible to feel directly. This becomes a part of our lives – at work, in relationships, as parents… Sometimes it even makes us ill. You have everything to gain in becoming more curious in your own behaviour, and Scenzen is a fun and easy way to do it. And it is impossible to make mistakes!

 

So in what way is Scenzen beneficial for me and my company?

 

Scenzen is there for you when you wish to develop, expand, explore, find new enthusiasm or input. Scenzen is good when your work, your life and yourself are not in tune, when conflicts are common, stress and crisis apparent, or when people are sick a lot. When there is need for new energy. Or if you are simply interested in finding new ways of dealing with things, alone ore togehter with others. Scenzen can help to link the different parts of yourself, your company or your team togehter. A bit like tuning the different instruments of an orchestra, so all play the same tune. It´s a lot of fun!